02 พฤศจิกายน 2555

การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          การปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้นักการศึกษาและผู้บริหารได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จะทำให้การบริหารจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้แก่  
   1. การมี พื้นที่สำหรับการดำเนินการ  Education community  หรือชุมชนเพื่อการเรียนรู้ โดยการใช้
webblog   Facebook  twitter      
   2. การ เผยแพร่และแบ่งปั่นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
   3. การ ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารในลักษณะต่างๆ  เช่น  การ chat  การส่งและแชร์ไฟล์ข้อมูล
   4. การติดต่อในลักษณธ Real time โดยใช้ skype   ,timeline ใน Facebook ,google plas ใน E-mail
       camfrog

   5.อื่นๆ ตามที่่เห็นพร้อม....

    โดยให้นักศึกษาทำงานร่วมกันทีมละ  2  คน โดย....

     1. เลื่อกและสร้างเครือข่ายทางสังคม  1 เครือข่าย
      2. สร้างกิจกรรมในเครือข่ายทางสังคม เพื่อฝึกการสื่อสารถึงการในเครือข่าย โดยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจากภายนอกได้

     3. รายงานผลการดำเนินการ  ปัญหา  และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป........

                                                                 

     

       

ไม่มีความคิดเห็น: