26 กรกฎาคม 2555

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ


การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     (Innovation Management and  Information Technology)


คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร      เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ       นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันและสอดคล้องกับการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

จุดประสงค์ของรายวิชา

1) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง
2) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร/จัดการ ได้อย่างถูกต้อง
3) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายได้
4) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการ  ขั้นตอน  การสร้างระบบสารสนเทศได้
5) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้
6) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์การบริหารนวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
7) ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน