02 พฤศจิกายน 2555

การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          การปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้นักการศึกษาและผู้บริหารได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จะทำให้การบริหารจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้แก่  
   1. การมี พื้นที่สำหรับการดำเนินการ  Education community  หรือชุมชนเพื่อการเรียนรู้ โดยการใช้
webblog   Facebook  twitter      
   2. การ เผยแพร่และแบ่งปั่นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
   3. การ ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารในลักษณะต่างๆ  เช่น  การ chat  การส่งและแชร์ไฟล์ข้อมูล
   4. การติดต่อในลักษณธ Real time โดยใช้ skype   ,timeline ใน Facebook ,google plas ใน E-mail
       camfrog

   5.อื่นๆ ตามที่่เห็นพร้อม....

    โดยให้นักศึกษาทำงานร่วมกันทีมละ  2  คน โดย....

     1. เลื่อกและสร้างเครือข่ายทางสังคม  1 เครือข่าย
      2. สร้างกิจกรรมในเครือข่ายทางสังคม เพื่อฝึกการสื่อสารถึงการในเครือข่าย โดยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจากภายนอกได้

     3. รายงานผลการดำเนินการ  ปัญหา  และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป........

                                                                 

     

       

ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

      การใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพลตฟอร์ม (สภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน) หรือเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแต่ละบุคคล และบริการเสริมต่างๆ ที่มีความหลากหลายบริการเครือข่ายทางสังคมเกือบทั้งหมด โดยจะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ชนิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์
      บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วยการแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล์ วีดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 7 กลุ่มดังนี้
1. Publish การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หรือบทความ
2. Share การแบ่งปันข้อมูล รูปภาพหรือความรู้3. Discuss สังคมในการระดมความคิด4. Commerce เครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับธุรกิจ5. Location การแบ่งปันสถานที่ที่น่าสนใจเพื่อการ6. Network เครือข่ายเพื่อน ธุรกิจ งาน7. Game เครือข่ายเกมส์

สถิติของเครือข่ายสังคมออนไลน์
สถิติจาก Markingchart.com ในเดือนธันวาคม 2553 พบว่าสถิติอัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ Youtube และ MySpace ตามลำดับ และข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้หญิงมีสัดส่วนการเล่น Social Network มากกว่าผู้ชายTwitter   ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษัท Obvious Corp เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา    ข้อความอัพเดตที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้นบนเว็บไซต์และผู้ใช้คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์ อีเมล์ หรือโปรแกรมเฉพาะอย่าง TweetDesk เป็นต้น โดยการรับข่าวสารข้อความจากผู้อื่นเรียกว่า “Following” และสำหรับผู้อื่นที่มาติดตามข่าวสารของเราถูกเรียกว่า “Follower”  สำหรับการสื่อสารหรือผู้คุย สนทนากันผ่านทางทวิตเตอร์นั้นสามารถทำได้โดยการเรียกชื่อ เช่น ต้องการกับผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อในระบบว่า “Smith” สามารถทำได้โดยการพิมพ์ @Smith แล้วตามด้วยข้อความที่ต้องการ เช่น “@Smith สวัสดีครับFacebook เป็นบริการเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์เปิดใช้งานเมื่อปี ค.ค. 2004 ก่อตั้งโดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อน และแลกเปลี่ยนข้อความ รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตามสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ Facebook อนุญาตให้ใครก็ได้เข้าสมัครลงทะเบียนกับ Facebook โดยต้องมีอายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป
การรักษาความปลอดภัยของ Twitter และ Facebook1. กรณีที่ใช้ Wifi สาธารณะ ควรใช้ HTTPS ในการป้องกันรหัสผ่านเมื่อมีการเข้าสู้ระบบ2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่3. ไม่บอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น    4. ตั้งค่ารหัสผ่านที่มีความปลอดภัย โดยไม่ควรตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเกิด หรือเบอร์โทรศัพท์5. เรียนรู้วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของระบบก่อนที่จะใช้งาน และตั้งค่าหรือเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
อ้างอิงข้อมูลจาก 


26 กรกฎาคม 2555

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ


การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     (Innovation Management and  Information Technology)


คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร      เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ       นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันและสอดคล้องกับการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

จุดประสงค์ของรายวิชา

1) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง
2) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร/จัดการ ได้อย่างถูกต้อง
3) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายได้
4) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการ  ขั้นตอน  การสร้างระบบสารสนเทศได้
5) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้
6) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์การบริหารนวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
7) ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน